Adviesraden

Spelersraad

Spelersplatform/ jeugdparticipatieraad

 

De spelersraad is een instrument om spelers, van U13 tot en met U21 inspraak te geven binnen onze jeugdopleiding. De spelers worden door hun eigen ploeg verkozen, aangeduid.

Deze raad heeft als doel om voorstellen te formuleren betreffende de algemene werking van de club naar het bestuur toe. Daarnaast is het ook de bedoeling om moeilijkheden en knelpunten te signaleren. Het luisterend oor van de begeleiding speelt hierin een cruciale rol.

De jeugdraad komt 2x samen per seizoen. Telkens wordt hiervan een verslag opgemaakt. Er wordt steeds een terugkoppeling gemaakt van de voorbije vergaderingen. Mogelijks kan de frequentie hiervan uitgebreid worden.

De eerste vergadering vond plaats eind 2019 (net voor de winterstop).

Leden : Afvaardiging Raad van Bestuur en jeugdvoorzitter

Categoriën Spelers :

U21 : Dries Gysbrechts

U17 : Robbe De Wit, Fardeen Khan

U15 : Max Anthoni, Mauro Olieslagers

U13 : Ignace Van de Putte, Amanov Neemanzhan 

Ouderraad

Vele ouders vertrouwen de voetbalopleiding van hun kinderen toe aan K Ternesse VV. Daarom leek het ons logisch dat deze ouders zich verenigen in een ouderraad om een enthousiast team te vormen dat zich inzet voor jeugdspelers en de club. Deze ouderraad zal worden opgericht tijdens het komende seizoen en zou, net als de spelersraad, minstens 2 keer per seizoen samenkomen om te vergaderen en de punten te bespreken die de ouders belangrijk vinden.

 

Algemeen

 

Deze raad behartigt de belangen van de ouders, maar ook van de jeugdleden en dient als klankbord. De ouderraad is een adviesorgaan voor het bestuur waardoor het belangrijk is dat er steeds een vertegenwoordiging is van zowel het bestuur met indien mogelijk een persoon van de sportieve cel.

 

Doelstellingen

 

Behartigt de belangen van ouders en jeugdspelers.

Wil een klankbord zijn voor ouders en jeugdspelers en hierbij dienen als doorgeefluik aan bestuur en de jeugdcoördinator(en).

Toetst het jeugdbeleid.

Signaleert verbeterpunten en geeft deze door aan het bestuur.

Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de jeugdcoördinator(en) en het bestuur.

Wil de communicatie tussen de club en de ouders verder optimaliseren.

Wil ouders stimuleren om zich actief in te zetten.

 

Wijze van functioneren

 

Is samengesteld uit een of twee vertegenwoordigers van elke ploeg, bij voorkeur een andere persoon dan de afgevaardigde. Deze persoon vertegenwoordigt de ploeg, niet het persoonlijk belang.

Komt minstens 2 maal per seizoen samen

Heeft, indien nodig, tussentijds overleg met het bestuur en jeugdcoördinator(en).

Onderhoudt contacten met de andere ouders van de ploeg(en).

Terug naar boven